Stad Brugge

Herinrichting van bib 'De Zorge', Moerkerkse Steenweg 190, 8310 Brugge: ruwbouw (perceel 1)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Thierry Toussaint
Tel: +32 50448566
Fax: +32 50448536
E-mail: thierry.toussaint@brugge.be
Internetadres(sen): www.brugge.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Ontwerpbureau
Postadres: Oostmeers 17,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Mevrouw Ramona Nicolaescu
Tel: +32 50448562
Fax: +32 50344261
E-mail: ramona.nicolaescu@brugge.be
Internetadres(sen): www.brugge.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting van bib 'De Zorge', Moerkerkse Steenweg 190, 8310 Brugge: ruwbouw (perceel 1) 
Referentienummer: 2019/1947
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45212330
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Moerkerkse Steenweg 190 te 8310 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Herinrichting van bib 'De Zorge', Moerkerkse Steenweg 190, 8310 Brugge: ruwbouw (perceel 1) 
II.2.7. Looptijd
70 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een bewijs dat de indiener van de offerte zich niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft bekomen of zich in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementen. Dit kan aangetoond worden door de voorlegging van een attest van niet faling(te bekomen bij de Rechtbank van Koophandel) of een verklaring op eer van de inschrijver of een attest van de bedrijfsrevisor.2. Een passende bankverklaring waaruit de financiële en economische draagkracht van de inschrijver blijkt.
Eventuele minimumeisen:
1. idem
2. idem

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D13 (Verfwerk), Klasse 1
D25 (Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-17
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: dienst Patrimoniumbeheer Gebouwen - Administratie, in vergaderzaal gelijkvloers, Oostmeers 17 te 8000 BruggeInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040  Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349996
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12, BE-8000 Brugge

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst mededeling toewijzing opdracht

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-11