Maaseik

Maaseik: Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat Fase 2


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maaseik
Postadres: Lekkerstraat 10,BE-3680 Maaseik
Contactpersoon: Roel Camp
Tel: +32 89560588
E-mail: roel.camp@maaseik.be
Internetadres(sen): http://www.maaseik.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338799

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Antea Group
Postadres: Kempische Steenweg 293, bus 32,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11897700
Fax: +32 11897701
E-mail: pol.kinnart@anteagroup.com
Internetadres(sen): www.anteabelgium.be http://www.anteabelgium.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Maaseik: Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat Fase 2 
Referentienummer: Maaseik-175676-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst vooral:
- Signalisatie van de werken
- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, .
- Grondwerken
- Wegherstellingswerken
- Aanleg van verhardingen in natuursteen
- Aanleg van verhardingen in gebakken straatstenen
- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
- Plaatsen van RWA en DWA-riolering
- Leveren en plaatsen van straatmeubilair
- Belijningen en bebordingen (signalisatie)
- Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
- .
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat
II.2.4. Beschrijving
Herinrichting Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat Fase 2 
II.2.7. Looptijd
190 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-24 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-24
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Stad Maaseik - Administratief Centrum Neeroeteren, Scholtisplein 1 te 3680 NeeroeterenInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12