Vzw Katholiek Basisonderwijs Helchteren

Kleuterschool Klim-Op Helchteren. Inrichting speelplaats. Opdracht 1 : omgevingsaanleg.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Katholiek Basisonderwijs Helchteren
Postadres: Maastrichtsestraat 12,BE-3290 HELCHTEREN
E-mail: paul.dilien@telenet.be
Internetadres(sen): http://www.kleuterschoolhelchteren.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337086


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kleuterschool Klim-Op Helchteren. Inrichting speelplaats. Opdracht 1 : omgevingsaanleg. 
Referentienummer: KBO Helchteren-03469/01-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Kleuterschool Klim-Op Helchteren. Inrichting speelplaats.
Opdracht 1 : omgevingsaanleg.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Op straffe van nietigheid van zijn offerte wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op 19.04.2019 om 9u30. De inschrijver dient zijn deelname per e-mail te bevestigen op : essa@essa.be. Het attest ivm het plaatsbezoek in bijlage aan het offerteformulier dient correct ingevuld toegevoegd aan de offerte. Inlichtingen over het bestek en de plannen kunnen via het forum van vraag en antwoord op e-procurement gesteld worden tot 10 kalenderdagen voor de uiterste termijn voor indiening van de offerte.
Te lezen:
Op straffe van nietigheid van zijn offerte wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op 18.04.2019 om 13u30. De inschrijver dient zijn deelname per e-mail te bevestigen op : essa@essa.be. Het attest ivm het plaatsbezoek in bijlage aan het offerteformulier dient correct ingevuld toegevoegd aan de offerte. Inlichtingen over het bestek en de plannen kunnen via het forum van vraag en antwoord op e-procurement gesteld worden tot 10 kalenderdagen voor de uiterste termijn voor indiening van de offerte.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Op straffe van nietigheid van zijn offerte wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren op 18.04.2019 om 13u30. Dit plaatsbezoek was oorspronkelijk voorzien op 19.04.2019, maar dit is echter een verplichte rustdag voor de sector bouw.
De inschrijver dient zijn deelname per e-mail te bevestigen op : essa@essa.be. Het attest ivm het plaatsbezoek in bijlage aan het offerteformulier dient correct ingevuld toegevoegd aan de offerte. Inlichtingen over het bestek en de plannen kunnen via het forum van vraag en antwoord op e-procurement gesteld worden tot 10 kalenderdagen voor de uiterste termijn voor indiening van de offerte.