Vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten

Geschiktmakingswerken sanitair blok en kleuterklassen in de basisschool Imelda, Ninoofsesteenweg 130 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten
Postadres: Naamsesteenweg 355,BE-3001 Brussel
Contactpersoon: Annemie Aernouts
Tel: +32 16399018
E-mail: annemie.aernouts@ic.annuntiaten.be
Internetadres(sen): http://imeldabasisschool.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338963

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architectenbureau Catherine De Bie Architecten bvab
Postadres: K Albertstraat 48.1,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Catherine De Bie
Tel: +32 15273353
E-mail: cdb@cdbArchitecten.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338963 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338963

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Geschiktmakingswerken sanitair blok en kleuterklassen in de basisschool Imelda, Ninoofsesteenweg 130 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
Referentienummer: Maria Boodschap Brussel Annuntiaten-V.23987.89-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214210
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
afbraak + nieuwbouw in houtskelet aan bestaand traditioneel gebouw in de basisschool Imelda, Ninoofsesteenweg 130 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Basisschool Imelda, Ninoofsesteenweg 130, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
II.2.4. Beschrijving
afbraak+ nieuwbouw in houtskelet aan bestaand traditioneel gebouw in de basisschool Imelda, Ninoofsesteenweg 130 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie aanbestedingsdocumenten

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie aanbestedingsdocumentenAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-13 14:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige Rechtbank van 1e aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12