Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

Nijlen Basisschool De Zevensprong - Ingrijpende energetische renovatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
E-mail: aanbestedingen@g-o.be
Internetadres(sen): www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338939


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nijlen Basisschool De Zevensprong - Ingrijpende energetische renovatie 
Referentienummer: GO!-3460/04KLE001/2018/3684/LS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het schoolgebouw wordt volledig ingepakt en voorzien van nieuwe technieken en duurzame verlichting. Werken aan het interieur werden tot het minimum beperkt. De school dient tijdens de werken steeds (gedeeltelijk) functioneel te blijven, hierdoor worden alle werken verspreid over twee fasen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Domein GO! - NIJLENBasisschool De Zevensprong, 2560 Nijlen, Albertkanaalstraat 31
II.2.4. Beschrijving
Ingrijpende energetische renovatie  
II.2.7. Looptijd
160 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-13 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-13
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Huis van het GO!, Willebroekkaai 36, 1000 BrusselInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
gesloten opening, PV Van Opening raadpleegbaar na opening


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
plaatsbezoek verplicht ! Zie bestek en BIJLAGE_A

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12