Huurderscoöperatieve Everecity C.v.b.a.

VERNIEUWING VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Huurderscoöperatieve EVERECITY c.v.b.a.
Postadres: Constant Permekelaan 83 (B33),BE-1140 EVERE
Contactpersoon: EVERECITY - Constant Permekelaan 83 (B33) - 1140 EVERE
Tel: +32 4306500
Fax: +32 4306501
E-mail: aelhassouni@everecity.be
Internetadres(sen): www.everecity.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338820


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VERNIEUWING VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE 
Referentienummer: EVERECITY-6000-AA-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
VERNIEUWING VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE
Perceel 1:
- Verzekering BA uitbating en verzekering rechtsbijstand
- Verzekering BA sociale mandatarissen en rechtsbijstand
Perceel 2:
- Verzekering voertuigen - wagenpark en verzekering dienstopdracht
Perceel 3:
- Verzekering brand en bijbehorende risico's
- Verzekering alle risico's in verband met informatica en elektronica
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
310904.88 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Verzekering BA uitbating en verzekering rechtsbijstand + Verzekering BA sociale mandatarissen en rechtsbijstand 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Zie II.2.1 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Verzekering voertuigen - wagenpark en verzekering dienstopdracht 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Zie II.2.1 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Verzekering brand en bijbehorende risico's + Verzekering alle risico's in verband met informatica en elektronica 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Zie II.2.1 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 204-466287

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Verzekering BA uitbating en verzekering rechtsbijstand + Verzekering BA sociale mandatarissen en rechtsbijstand

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: AXA BELGIUM,BE Brussel
NUTS-code: BE1
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Verzekering voertuigen - wagenpark en verzekering dienstopdracht

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-03

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ETHIAS,BE Luik
NUTS-code: BE332
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Verzekering brand en bijbehorende risico's + Verzekering alle risico's in verband met informatica en elektronica

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ETHIAS,BE Luik
NUTS-code: BE33
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De aanbesteder past de in de artikelen 128 en 129 van het "plaatsingsbesluit" bepaalde overgangsmaatregelen toe en maaktgeen gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel
E-mail: info@just.fgov.be
Internetadres(sen): https://justice.belgium.be/fr

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-11