Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel - FOD Binnenlandse zaken -Klimaatregelingsinstallatie - Computerzalen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: S. Ben Bachir
Tel: +32 25416137
E-mail: smahen.benbachir@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337502


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - FOD Binnenlandse zaken -Klimaatregelingsinstallatie - Computerzalen 
Referentienummer: BRU-2018-220077-292C-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232141
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - FOD Binnenlandse zaken -Klimaatregelingsinstallatie - Computerzalen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Documenten «Métré_Bis_SPF.xlsx» en « Meetstaat_Bis_FOD.xlsx » vervangen de documenten «FR_763_05_Métré_Elec.xlsx» en «NL_763_05_Samenv_Opmet.xlsx»