Fedasil_logistique

Brandverzekering gebouw opvangcentrum Couvin


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Postadres: Kartuizerstraat 21,BE-1000 Brussel
Tel: +32 022134301
Fax: +32 022134302
E-mail: adrienne.karenzo@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339038


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brandverzekering gebouw opvangcentrum Couvin 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Brandverzekering voor het opvangcentrum Fedasil COUVIN
Het gebouw dient verzekerd te worden tegen brand, storm, hagel, waterschade, glasbreukverzekering, burgelijk aansprakelijkheid verzekering,.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-23 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-16