Alliantie Van Brusselse Coöperatieven

Conformiteit van gas-en verwarmingsinstallaties in eengezinswoningen, gelegen in Ukkel | site COBRALO -Bis


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Alliantie van Brusselse Coöperatieven
Postadres: Albert Dumonlaan 10,BE-1200 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Houda Chahboun
Tel: +32 24352458
Fax: +32 23753683
E-mail: hchahboun@abcoop.be
Internetadres(sen): www.slrb.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Conformiteit van gas-en verwarmingsinstallaties in eengezinswoningen, gelegen in Ukkel | site COBRALO -Bis 
Referentienummer: I_C_1704_ 2810/2018/03/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Uccle
II.2.4. Beschrijving
Het doel van deze onderneming is onder meer voor de werken, leveringen, mankracht, uitvoering en alle middelen die nodig zijn voor de realisatie, in alle regels van de kunst voor elk van de 66 woningen : - Individuele verwarming en sanitair warmwaterinstallaties, - De naleving van de voedingen voor de boiler: gas, water ., - Verbindingen met bestaande installaties onderhouden. Het werk omvat: 1. Demontage, verwijdering en evacuatie: o ketels en hun gasleidingen. Er kan geen bestaande gaspijpleiding zijn die niet in overeenstemming is en geen nut in de woning heeft.  o elementen van het verwarmingssysteem niet hergebruikt (warmte generatoren, distributieleidingen, radiatoren, regulering, .).  o koud waterleidingen alleen van de meter naar de nieuwe ketel in het geval ze niet voldoen. (bestaand koud watertoevoer netwerk van de te bewaren apparaten). Deze ontmantelde assemblages zullen worden geëvacueerd buiten de site binnen het kader en ten koste van dit bedrijf. 2. De uitvoering van de verbindingen die voldoen aan de geldende wetten, zoals: gas voeding, stad waterafvoer, elektriciteitsvoeding.  3. De uitvoering van verbindingen met bestaande installaties gehandhaafd. 4. De installatie van een individueel systeem voor de productie van warm water Verwarming en sanitair warm water door gemengde ketels met al hun toebehoren (met inbegrip van verwarmingsbuizen, de radiatoren, thermostatische kranen en luchtthermostaat programmeerbare). 5. Testen, inbedrijfstelling van apparatuur, ontvangst van faciliteiten en onderhoud gedurende de garantieperiode van twee jaar. Elke installatie omvat : - Alle afwerkingen met betrekking tot het architecturale gedeelte en de afwerking als gevolg van de interventies op speciale technieken. - Een gas-gestookte gemengde type C condenserende ketel. - Een radiator kring (nieuwe leidingen) aan de vertrek van deze ketel. - Een sanitair warm water vertrek voor de levering van de apparatuur. - Speciale concentrische roestvrijstalen schoorstenen voor de verbranding van luchttoevoer en de evacuatie van verbrande gassen uit ketels en alle benodigde toebehoren. - De ondernemer zal zorgen voor de naleving van de eisen van de fabrikant voor de plaatsing van toebehoren. - Nieuwe elektrische aansluitingen, ketel, regulering. - Regulering SWW/verwarming inclusief thermostaat, externe sonde en thermostatische kranen. - Nieuwe gas voedingen. - Een condensaat afvoersysteem. - De isolatiewerken van de leidingen gelegen buiten het verwarmde volume. - Installatie beveiligingen zoals:  o extra expansievat. o anti-kalk filter met voedsel polyfosfaat patroon. o vuilafscheider met magnetische actie.  Ook inbegrepen in het bedrijf zijn alle verschillende werken die nodig zijn voor de realisatie van de hierboven beschreven installaties en de voorbereiding van de uitvoeringsplannen : - De openingen, kerfen, insteken, etc. in de muren, wanden, platen, hourdis, voor de passage van de leidingen, de bevestiging van de consoles, bevestigingsmiddelen, ondersteunt, enz. De boringen moeten met roterende hulpmiddelen, de krachtige hulpmiddelen worden gedaan die worden verboden. Indien nodig moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om water stromen op de resterende zichtbare elementen te vermijden. De opdrachtgever kan, indien nodig, het gebruik van diamantgereedschappen vereisen.  De diameter van de openingen mag niet meer dan 2 cm overschrijden dan die van de buis die er doorheen loopt.  De ondernemer zal geen openingen in de dragende elementen kunnen maken zonder de toestemming van de opdrachtgever. Insteken moet worden gedaan op de slijper. - De beperkingen die inherent zijn aan de afdichting en akoestische isolatie (transmissie door trillingen of door luchtweg) - De restauratie.(zie opdrachtdocumenten) 
II.2.7. Looptijd
231 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016, mogen de inschrijvers zich niet in een van de uitsluitingsgronden bevinden waarnaar wordt verwezen in artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016.De inschrijvers voegen bij hun offerte:A/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en van art. 62 van het "plaatsingsbesluit":De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij in regel zijn met de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. De inschrijver die personeel tewerkstelt dat afkomstig is van een andere Lidstaat van de Europese Unie en niet zoals hierboven bedoeld, voegt een attest toe, uitgereikt door de bevoegde instantie, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan verplichtingen inzake de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.Het attest heeft betrekking op het laatste kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming.B/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 63 van het "plaatsingsbesluit":De inschrijver voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een attest waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste ontvangstdatum van de offertes.Voor een Belgische inschrijver moet het attest worden uitgereikt door de FOD Financiën.C/ De eventuele corrigerende maatregelen zoals bedoeld in Art. 70 van de wet van 17 juni 2016 In toepassing van artikel 39 van het "plaatsingsbesluit", waarin wordt bepaald dat in de opdrachtdocumenten het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord kan worden verruimd. Door een offerte in te dienen verklaart de inschrijver:op erewoord in het bezit te zijn en op eenvoudig verzoek van de aanbestedende dienst, binnen een termijn van 10 dagen onderstaande documenten te bezorgen (deze documenten worden gevraagd indien de inschrijver in aanmerking komt voor de toewijzing van de opdracht). 1 . StrafregisterUittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land.2. Bewijs van afwezigheid van faillissement Een door de bevoegde instantie van het betreffende land afgeleverd bewijs dat aantoont dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, er voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.Voor de documenten bij punten A/ en B/ zal de aanbestedende overheid gebruik maken van Telemac, en zullen zij slechts aan de inschrijvers worden gevraagd, indien zij niet via deze weg kunnen worden verkregen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.2. De studie- en beroepskwalificaties van de aannemer.

Eventuele minimumeisen:
1. Op straffe van verwerping van zijn offerte moet de Aannemer zijn bekwaamheid inzake de goede uitvoering van de opdracht kunnen bewijzen door minimaal één en maximaal drie referentie(s) voor te leggen die, globaal gesproken, aantoont (aantonen) dat hij in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van onderhavige aankondiging werken heeft uitgevoerd die beantwoorden aan de volgende eigenschappen:
- Uitgevoerd voor rekening van één of verscheidene aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten onderworpen instanties;
- Betrekking hebben gehad op een werf inzake "verwarming van individuele woonhuizen" met een totaal bedrag van de werken exclusief BTW gelijk aan of meer dan 700.000 EUR (excl. BTW);
- Betrekking hebben gehad op de uitvoering van voor huisvesting bestemde gebouwen, en in een bewoonde omgeving.
De aannemer verwijst naar zijn vakbekwaamheid aan de hand van niet meer dan drie referenties voor alle voornoemde criteria en bijgevolg wordt er met eventuele bijkomende referenties geen rekening gehouden. De aanbestedende overheid zal bijgevolg de eerste 3 referenties in aanmerking nemen, op basis van de volgorde waarin ze worden voorgesteld in het offertedossier.
De ontvankelijkheid van de referenties is onderworpen aan de presentatie van volgende inlichtingen en/of documenten:
- De aard en het adres van de werken;
- De naam van de bouwheer;
- Het bedrag van de bestelling en het eindbedrag van de werken (exclusief BTW);
- Een attest van goede uitvoering, opgesteld op naam van de aannemer en door de aanbestedende dienst ondertekend, uitgereikt na de datum van de voorlopige oplevering der werken, met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering der werken, die na (publicatiedatum minus 5 jaar) en vóór de datum van ontvangst van de offertes werd toegekend.
Deze documenten en gegevens zijn een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de offerte. De inschrijvers moeten alle gevraagde gegevens meedelen om toegang te kunnen hebben tot de overheidsopdracht
2. L'indication des titres d'études et professionnels de l'entrepreneur, chargé de l'exécution du marché. La ou les personne(s) amenée(s) à travailler pour la S.I.S.P (devront) :
- soit être titulaire(s) d'un diplôme de chauffagiste, une copie du diplôme ou certificat sera jointe à l'offre.
- soit prouver 10 années d'expérience professionnelle pour des travaux de chauffage individuel. La preuve est apportée par une attestation ou à défaut par une déclaration sur l'honneur
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), klasse 4

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-31 08:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-27
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-31
Plaatselijke tijd: 08:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 26/04/2019 om 10.30De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel
E-mail: info@just.fgov.be
Internetadres(sen): https://justice.belgium.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-16