Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 22.515V/1 - Hasselt, sanering groene clusters Runsterkiezel, Haagstraat en Sint Kwinten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338829

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Tractebel Engineering
Postadres: Ilgatlaan 23,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Dhr. Youri Kleynen
Tel: +32 11288600
E-mail: info@technum-tractebel.be
Internetadres(sen): http://www.technum.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 22.515V/1 - Hasselt, sanering groene clusters Runsterkiezel, Haagstraat en Sint Kwinten 
Referentienummer: AQFINFRA-22515Vlot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 22.515V/1 - Hasselt, sanering groene clusters Runsterkiezel, Haagstraat en Sint-Kwintenstraat + aansluiting op project 22.515
weg- en rioleringswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Hasselt
II.2.4. Beschrijving
Project 22.515V/1 - Hasselt, sanering groene clusters Runsterkiezel, Haagstraat & Sint-Kwintenstraat + aansluiting op project 22.515 - Archeologisch onderzoek. - De aanleg van een riolering. - Alle grondwerken nodig voor het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwars-profielen. - De aanleg van watergreppels, kantstroken en trottoirbanden. - De aanleg van een fundering in gebroken materialen, zandcement. - De heraanleg van een fietspad in beton - Het aanleggen van een persleiding. - De bouw van een pompstation. - Andere kunstwerken: Kopmuren, zinkputten - Pompunits - Het herstellen van verhardingen boven de rioolsleuven. - Het aanpassen en herstellen van bermen en huistoegangen. 
II.2.7. Looptijd
150 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 6.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-17 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-17
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 150werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij het studiebureau: Tractebel Engineering N.V., Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt,van 10.00 tot 12.00u en van 13.00u tot 15.00 uur en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-16