Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

A5111003 - Bree, Renovatie duiker onder Zuid-Willemsvaart


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335298


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A5111003 - Bree, Renovatie duiker onder Zuid-Willemsvaart 
Referentienummer: AQFINFRA-A5111003-F50_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
A5111003 - Bree, renovatie duiker onder Zuid-Willemsvaart
Kousrenovatie (naaldvilt) diam.1000; l = +-75m
In stand houden van de waterafvoer d.m.v. verpompen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-16


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-23
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR.3 : Uitstel van de aanbesteding van 23/4 naar 30/4 om 11u20. Wijzigingen in bestek - zie 'Overzicht aanpassingen' en het aangepaste bestek TB3. De aannemer dient in zijn offerte te vermelden met dit TB3 rekening te hebben gehouden.