Alliantie Van Brusselse Coöperatieven

Conformiteit van gas-en verwarmingsinstallaties in eengezinswoningen, gelegen in Ukkel | site COBRALO


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Alliantie van Brusselse Coöperatieven
Postadres: Albert Dumonlaan 10,BE-1200 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Houda Chahboun
Tel: +32 24352458
Fax: +32 23753683
E-mail: hchahboun@abcoop.be
Internetadres(sen): www.slrb.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Conformiteit van gas-en verwarmingsinstallaties in eengezinswoningen, gelegen in Ukkel | site COBRALO  
Referentienummer: I_C_1704_ 2810/2018/03/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Uccle
II.2.4. Beschrijving
Het doel van deze onderneming is onder meer voor de werken, leveringen, mankracht, uitvoering en alle middelen die nodig zijn voor de realisatie, in alle regels van de kunst voor elk van de 66 woningen : - Individuele verwarming en sanitair warmwaterinstallaties, - De naleving van de voedingen voor de boiler: gas, water ., - Verbindingen met bestaande installaties onderhouden. Het werk omvat: 1. Demontage, verwijdering en evacuatie: o ketels en hun gasleidingen. Er kan geen bestaande gaspijpleiding zijn die niet in overeenstemming is en geen nut in de woning heeft.  o elementen van het verwarmingssysteem niet hergebruikt (warmte generatoren, distributieleidingen, radiatoren, regulering, .).  o koud waterleidingen alleen van de meter naar de nieuwe ketel in het geval ze niet voldoen. (bestaand koud watertoevoer netwerk van de te bewaren apparaten). Deze ontmantelde assemblages zullen worden geëvacueerd buiten de site binnen het kader en ten koste van dit bedrijf. 2. De uitvoering van de verbindingen die voldoen aan de geldende wetten, zoals: gas voeding, stad waterafvoer, elektriciteitsvoeding.  3. De uitvoering van verbindingen met bestaande installaties gehandhaafd. 4. De installatie van een individueel systeem voor de productie van warm water Verwarming en sanitair warm water door gemengde ketels met al hun toebehoren (met inbegrip van verwarmingsbuizen, de radiatoren, thermostatische kranen en luchtthermostaat programmeerbare). 5. Testen, inbedrijfstelling van apparatuur, ontvangst van faciliteiten en onderhoud gedurende de garantieperiode van twee jaar. Elke installatie omvat : - Alle afwerkingen met betrekking tot het architecturale gedeelte en de afwerking als gevolg van de interventies op speciale technieken. - Een gas-gestookte gemengde type C condenserende ketel. - Een radiator kring (nieuwe leidingen) aan de vertrek van deze ketel. - Een sanitair warm water vertrek voor de levering van de apparatuur. - Speciale concentrische roestvrijstalen schoorstenen voor de verbranding van luchttoevoer en de evacuatie van verbrande gassen uit ketels en alle benodigde toebehoren. - De ondernemer zal zorgen voor de naleving van de eisen van de fabrikant voor de plaatsing van toebehoren. - Nieuwe elektrische aansluitingen, ketel, regulering. - Regulering SWW/verwarming inclusief thermostaat, externe sonde en thermostatische kranen. - Nieuwe gas voedingen. - Een condensaat afvoersysteem. - De isolatiewerken van de leidingen gelegen buiten het verwarmde volume. - Installatie beveiligingen zoals:  o extra expansievat. o anti-kalk filter met voedsel polyfosfaat patroon. o vuilafscheider met magnetische actie.  Ook inbegrepen in het bedrijf zijn alle verschillende werken die nodig zijn voor de realisatie van de hierboven beschreven installaties en de voorbereiding van de uitvoeringsplannen : - De openingen, kerfen, insteken, etc. in de muren, wanden, platen, hourdis, voor de passage van de leidingen, de bevestiging van de consoles, bevestigingsmiddelen, ondersteunt, enz. De boringen moeten met roterende hulpmiddelen, de krachtige hulpmiddelen worden gedaan die worden verboden. Indien nodig moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om water stromen op de resterende zichtbare elementen te vermijden. De opdrachtgever kan, indien nodig, het gebruik van diamantgereedschappen vereisen.  De diameter van de openingen mag niet meer dan 2 cm overschrijden dan die van de buis die er doorheen loopt.  De ondernemer zal geen openingen in de dragende elementen kunnen maken zonder de toestemming van de opdrachtgever. Insteken moet worden gedaan op de slijper. - De beperkingen die inherent zijn aan de afdichting en akoestische isolatie (transmissie door trillingen of door luchtweg) - De restauratie.(zie opdrachtdocumenten) 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Conformiteit van gas-en verwarmingsinstallaties in eengezinswoningen, gelegen in Ukkel | site COBRALO

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel
E-mail: info@just.fgov.be
Internetadres(sen): https://justice.belgium.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-17