Go! Onderwijs Van De Vlaamse Gemeenschap

OUDERGEM - Uitbreiding basisschool (verdubbeling capaciteit) - DESIGN & BUILD


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres: Willebroekkaai 36,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Dieter Cordeels
E-mail: dieter.cordeels@g-o.be
Internetadres(sen): http://www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338266


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OUDERGEM - Uitbreiding basisschool (verdubbeling capaciteit) - DESIGN & BUILD 
Referentienummer: GO!-54001/08707001/2018/3809/RS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het project houdt het oprichten van een gebouw voor vernieuwend onderwijs in. Het doel is een inspirerende, leergierige en motiverende omgeving op maat van elke kleuter en leerling. Het nieuwe gebouw zal de thuishaven worden voor de basisschool en de kleuterschool verhuist naar de te behouden gebouwen. De totale capaciteit op het terrein moet verdubbeld worden en ongeveer 480 leerlingen bedragen. Een deel van het project is de omgevingsaanleg van (een deel van) de campus. Het project voorziet ook in de afbraak van het gebouw van de kleuters. Tijdens de uitvoeringsperiode moet er tijdelijke huisvesting worden voorzien.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Een eerste rectificatie werd toegevoegd.