Natuurpunt Beheer Vzw

Vijverherstel en exotenbestrijding Het Wik te Genk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Natuurpunt Beheer vzw
Postadres: Coxiestraat 11,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Raf Van der Veken
Tel: +32 15770174
E-mail: raf.vanderveken@natuurpunt.be
Internetadres(sen): www.natuurpunt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339275


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vijverherstel en exotenbestrijding Het Wik te Genk 
Referentienummer: NPBvzw-NPB_PSN_2018-38_Het Wik_WS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Kappen en ontstronken van bomen
Herprofileren van vijverbodems en -dijken
Ontslibben van vijverbodem met afvoer
Afvissen en bepoten van vijver
Hydro-infrastructuur verbeteren: stuwen, monikken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Genk
II.2.4. Beschrijving
Kappen en ontstronken van bomen  Herprofileren van vijverbodems en dijken Ontslibben van vijverbodem met afvoer Afvissen en bepoten van vijver Hydro-infrastructuur verbeteren: stuwen, monikken 
II.2.7. Looptijd
20 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-16 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-16
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Mechelen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, BE brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-17