Gemeente Westerlo

Uitnodiging tot indienen offerte - Slopen van het voormalig zwembad Tongerlo, Meulemanslaan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Westerlo
Postadres: Boerenkrijglaan 61,BE-2260 Westerlo
Contactpersoon: Mevrouw Ghislaine De Buyst
Tel: +32 14539142
Fax: +32 14541154
E-mail: ghislaine.de.buyst@westerlo.be
Internetadres(sen): www.westerlo.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architectenbureau Sarah Theeuws
Postadres: Tramstraat 8,BE-2260 Westerlo
Contactpersoon: Mevrouw Sarah Theeuws
Tel: +32 14869889
E-mail: info@sarahtheeuws.be
Internetadres(sen): http://www.sarahtheeuws.be/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Slopen van het voormalig zwembad Tongerlo, Meulemanslaan - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019-031
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45110000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Meulemanslaan 6, Tongerlo-Westerlo
II.2.4. Beschrijving
- Slopen van het bestaande zwembad --> wegnemen van de volledige constructie, van de bestaande installaties en weghalen van de bestaande funderingsmassieven (inclusief alle putten en rioleringselementen), met uitzondering van de te behouden gevels. - De voorgevel wordt volledig gesloopt. De gevelstenen worden gereinigd en apart gehouden om achteraf een nieuwe tuinmuur op te richten. - Gedeeltelijk behoud van de rechter zijgevel. Deze zijgevel bestaat uit een binnenspouwblad aan de binnenzijde van het voormalige zwembad en een dubbel buitenspouwblad aan de zijde van de buren. Het buitenspouwblad dient te worden behouden en wordt nadien op gelijkaardige wijze als de voorgevel gestabiliseerd en afgewerkt. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan het behoud van de muren aan de zijde van de aanpalende eigenaars en de aanpalende bebouwing.  De te behouden gevels worden afgewerkt met een arduinen muurkap - die door de aannemer dient te worden voorzien met genoeg overhang (indien nodig bijkomende te verankeren) om het nieuwe gevelblad achteraf eronder te plaatsen. - Achteraan ter hoogte van de school dient een deel van de overkapping van de fietsenstalling te worden afgebroken. De aannemer kijkt toe op een nette manier van ontmanteling van deze constructie ten opzichte van het te behouden deel. - Ter hoogte van de aansluiting van de school dient een deel van de scheimuur te worden behouden / hersteld. Het volledige herstel / waterdichting / loodslabben / hermetselen is voorzien in deze aanneming. - Na afbraak zullen nieuwe afsluitingen (staalnet) en tuinpoortjes worden geplaatst en wordt het terrein genivelleerd en ingezaaid. - Indien mogelijk zullen de leerlingen van het beroepsonderwijs van Tongelsbos de nieuwe tuinmuur vooraan en opzij oprichten. Hoewel deze posten mee opgenomen zijn in het bestek, is de aannemer ervan op de hoogte dat deze uit het bestek kunnen geschrapt worden ifv de uitvoering door Tongelsbos. Toelichting in het technisch bestek. 
II.2.7. Looptijd
30 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. V&G-planToe te voegen aan de offerte: berekening kostprijs veiligheidsmaatregelen: te verdelen over de algemene kost van de aanneming en intentieverklaring. (bijlage 9 en 10)2. TracimatDe inschrijver dient aangesloten te zijn bij TRACIMAT: http://www.tracimat.be/aansluiten/Een bewijs van aansluiting dient bijgevoegd te worden bij de inschrijving.3. Verplicht plaatsbezoekZie I.6 bestek
Eventuele minimumeisen:
1. idem
2. idem
3. idem

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. erkenning G5 (Afbraakwerken), klasse 1

Eventuele minimumeisen:
1. idem
Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-10 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-06


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De inschrijver kan voor een afspraak terecht bij Dirk Verstrepen van de technische dienst, tel. 014/53 91 61 of GSM 0476/35 35 12 (alle dagen tussen 9u - 12u en 14u - 16u, uitgezonderd op maandag- en woensdag voormiddag en vrijdag namiddag)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-17