Bpost

Promotieopdracht voor de bouw (casco en parking) van een bpost mail center in Deerlijk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: bpost
Postadres: Muntcenter,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Luc Verschelden
Tel: +32 22765529
E-mail: luc.verschelden@bpost.be
Internetadres(sen): http://www.bpost.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339240


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Promotieopdracht voor de bouw (casco en parking) van een bpost mail center in Deerlijk 
Referentienummer: bpost-2019-1-017-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Werken met betrekking tot een promotieopdracht voor de bouw (casco en parking) van een bpost mail center in Deerlijk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Deerlijk
II.2.4. Beschrijving
Zie bijlage 5 selectieleidraad 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2.5.2
Eventuele minimumeisen:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2.5.2
OPGELET, de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de Kandidaat bij de Aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer zoals opgenomen in het UEA volstaat niet).

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2.5.2

Eventuele minimumeisen:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 2.5.2
OPGELET, de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de Kandidaat bij de Aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer zoals opgenomen in het UEA volstaat niet).

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Deze zullen worden opgenomen in de opdrachtdocumentenAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-22 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Tweefasige procedure Na de uiterste datum van indiening van de Aanvragen tot deelneming zal bpost evalueren wie kan worden geselecteerd De geselecteerde Kandidaten zullen het Bestek ontvangen en zullen de mogelijkheid hebben om een Offerte in te dienenVerplicht gebruik selectieleidraadU dient verplicht de instructies te volgen vermeld in de selectieleidraad. Gelieve deze aandachtig door te nemen.Overige vragen? Aarzel niet de contactpersoon die op I.1 vermeld is te contacteren als u een probleem ervaart bij het openen van de bijlagen van deze aankondiging of bij vragen i.v.m. de inhoud van de documenten (met inbegrip van de selectieleidraad).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig artikel 23, §1 - 3, van de rechtsbeschermingswet van 17/06/2013, dient een verhaalprocedure bij de Raad van State, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld te worden binnen de in deze wet bepaalde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling (al naargelang): vordering tot schorsing: 15 dagen;  vordering tot vernietiging: 60 dagen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-17