Agentschap Voor Natuur En Bos

ANB/OTBO/TO/2019/30 Uitvoeren van heidebeheer door middel van schapenbegrazing in het Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres: Havenlaan 88 bus 75 ,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mike Verhaert
E-mail: mike.verhaert@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339229


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ANB/OTBO/TO/2019/30 Uitvoeren van heidebeheer door middel van schapenbegrazing in het Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide 
Referentienummer: ANB-ANB/OTBO/TO/2019/30-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het doel van deze opdracht is de uitvoering van een instandhoudingsbeheer van het heidelandschap via schapenbegrazing in het Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide.
Het reservaat heeft een gevarieerd heidelandschap op zandduinen met open zand, droge en natte heide, vennen en bossen. Het betreft hier ecologisch zeer waardevolle habitats die veelal Europees beschermd zijn met een bijzondere fauna en flora.
De opdracht omvat het uitvoeren van het begrazingsbeheer met schapen. Hiervoor worden drie percelen aangeduid. Deze percelen worden in het 3de deel van het bestek verder verduidelijkt:
- Perceel 1: een gehoede kudde met toepassing van stootbegrazing in het noordelijk deel;
- Perceel 2: een gehoede kudde met toepassing van stootbegrazing in het zuidelijk deel;
- Perceel 3: extensieve begrazing binnen een vast raster
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
een gehoede kudde met toepassing van stootbegrazing in het noordelijk deel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Het Vlaams Natuurreservaat de Kalmthoutse Heide
II.2.4. Beschrijving
een gehoede kudde met toepassing van stootbegrazing in het noordelijk deel 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
tot 4 maal verlengbaar (in totaal 5 jaar begrazing) 

Lot 2

II.2.1. Benaming
een gehoede kudde met toepassing van stootbegrazing in het zuidelijk deel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Het Vlaams Natuurreservaat de Kalmthoutse Heide
II.2.4. Beschrijving
een gehoede kudde met toepassing van stootbegrazing in het zuidelijk deel 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
tot 4 maal verlengbaar (in totaal 5 jaar begrazing) 

Lot 3

II.2.1. Benaming
extensieve begrazing binnen een vast raster 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Het Vlaams Natuurreservaat de Kalmthoutse Heide
II.2.4. Beschrijving
extensieve begrazing binnen een vast raster 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
tot 4 maal verlengbaar (in totaal 5 jaar begrazing) 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
- een kopie van alle relevante vergunningen met betrekking tot het houden van schapen (perceel 1, 2 en 3)- een lijst van uitgevoerde, gelijkaardige diensten (Ecologische begrazing) als voorliggende opdracht tijdens de laatste drie jaar (sinds 01.01.2016) met minimaal 100 volwassen dieren (enkel voor perceel 1 en 2)

Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-20 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-20
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 , BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-17