Meetjeslandse Bouwmaatschappij Voor Volkswoningen C.v.b.a.

Het bouwen van 21 woningen/appartementen met ondergrondse garage en gemeenschapsvoorzieningen na de sloop van de bestaande schoolgebouwen met aanhorigheden in 9950 Waarschoot


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Postadres: Stationsstraat 58,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: Luc Verschoote
Tel: +32 93769042
E-mail: projecten@mbvsw.be
Internetadres(sen): http://www.mbv-sociaalwonen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339331


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het bouwen van 21 woningen/appartementen met ondergrondse garage en gemeenschapsvoorzieningen na de sloop van de bestaande schoolgebouwen met aanhorigheden in 9950 Waarschoot 
Referentienummer: MBV-(4090)2014/0385/05-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het bouwen van 21 woningen/appartementen met ondergrondse garage en gemeenschapsvoorzieningen na de sloop van de bestaande schoolgebouwen met aanhorigheden in de Hugo Verriestlaan / Patronagiestraat 5 in 9950 Waarschoot
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Hugo Verriestlaan/Patronagiestraat te 9950 Waarschoot
II.2.4. Beschrijving
Het bouwen van 21 woningen/appartementen met ondergrondse garage en gemeenschapsvoorzieningen na de sloop van de bestaande schoolgebouwen met aanhorigheden in de Hugo Verriestlaan/Patronagiestraat te 9950 Waarschoot  
II.2.7. Looptijd
700 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 7, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-12 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-12-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-12
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent, BE Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-18