De Lijn Technics

PG1768 100150 - Nieuwe tijdelijke stelplaats Driebeekstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Lijn Technics
Postadres: Motstraat 20,BE-2800 Mechelen
Tel: +9 2119752
E-mail: peter.trappeniers@delijn.be
Internetadres(sen): www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338678


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PG1768 100150 - Nieuwe tijdelijke stelplaats Driebeekstraat 
Referentienummer: TECH-PG1768 100150-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 65000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanleg van een nieuwe tijdelijke bus stelplaats inclusief plaatsing van bureelcontainers als chauffeurslokaal. Alsook aanleg van bijhorende rioleringsputten en infiltratiekom.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
hetzelfde plan zonder bussen (beter leesbaar) en 'draft' uit het vignet