Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

A0026118.2 - RWZI Dendermonde, renovatie en optimalisatie gisting


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336305


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A0026118.2 - RWZI Dendermonde, renovatie en optimalisatie gisting 
Referentienummer: AQFINFRA-A0026118.2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45252130
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
A0026118.2 - RWZI Dendermonde, renovatie en optimalisatie gisting
De 2 gistingstanks van de RWZI Dendermonde worden fase-gewijs gerenoveerd:
In fase 1 wordt gisting 2 gerenoveerd
In fase 2 wordt gisting 1 gerenoveerd
De renovatie houdt oa het volgende in:
? Plaatsen van top entrymixers - afbraak gasinblazing
? Isolatie van gistingstanks
? Leveren en plaatsen nieuwe pomp, versnijders en vervangen zuig- en persleiding
? Leveren en plaatsen nieuwe slibafvoerleiding van gisting naar buffer
? Veiligheidswerken
? Plaatsen versnijders op voedingspompen gisting
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE



AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1 : wijzigingen in bestek, meetstaat en plannen. Gelieve melding te maken dat u hebt rekening gehouden met het terechtwijzend bericht in uw offerte.