Solva

Wegenis- en rioleringswerken, aanleg bedrijventerrein Doorn Noord, Ninove


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SOLVA
Postadres: Gentsesteenweg 1b,BE-9520 Vlierzele
Contactpersoon: Stijn Denutte
E-mail: stijn.denutte@so-lva.be
Internetadres(sen): www.so-lva.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Infra Plan
Postadres: Gentpoortstraat 66 bus1,BE-9800 Deinze
Contactpersoon: Christophe Van der Weken
E-mail: info@infraplan.be
Internetadres(sen): www.infraplan.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
wegenis- en rioleringswerken, aanleg bedrijventerrein Doorn Noord, Ninove 
Referentienummer: SOLVA-SDN190418-DOOR-NOORD-NINOVE-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft 1 perceel m.n. wegen- en rioleringswerken:
? Opbraak en voorbereiding:
· opbraak bestaande infrastructuur.
? Rioleringswerken:
· aanleg gescheiden rioleringsstelsel + bufferbekken;
· plaatsen huisaansluitingen + plaatsen waterontvangers.
? Wegenwerken:
· aanleg onderfundering en fundering;
· plaatsen van kantstrook / boordsteen;
· uitvoeren van rijweg in KWS en beton;
· uitvoeren van fietspaden;
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Ninove
II.2.4. Beschrijving
Aanleg van een bedrijventerrein te Ninove, met o.m. grond-, wegenis- en rioleringswerken 
II.2.7. Looptijd
160 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: C1, E1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-27 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-27
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: SOLVA, kleine vergaderzaal, Gentsesteenweg 1 B, 9520 Sint-Lievens-Houtem

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Cfr. art. 64 van de wet op de overheidsopdrachten van 17/06/16, worden door de aanbestedende overheid de opdrachtdocumenten elektronisch en kosteloos ter beschikking gesteld. Deze documenten worden digitaal overgemaakt mits aanvraag per mail: info@infraplan.beDe aanbestedende overheid vestigt er bijzondere aandacht op dat de offertes niet met elektronische middelen kunnen worden ingediend. Indien toch offertes elektronisch worden ingediend, zullen deze als niet-bestaande beschouwd worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-18