Zorgvereniging Brugge

Woon- en ZorgCentrum, DagVerZorgingsCentrum, Kinderdagverblijf SINT-PIETERSMOLENWIJK - Nieuwbouw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ZORGVERENIGING BRUGGE
Postadres: Ruddershove 4,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Mevr. Ann Vandycke
Tel: +32 50327400
E-mail: ann.vandycke@mintus.be
Internetadres(sen): https://www.mintus.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Woon- en ZorgCentrum, DagVerZorgingsCentrum, Kinderdagverblijf SINT-PIETERSMOLENWIJK - Nieuwbouw 
Referentienummer: OCMW Brugge-BEO-installatie SPMW-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215212
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Woon- en ZorgCentrum, DagVerZorgingsCentrum, Kinderdagverblijf SINT-PIETERSMOLENWIJK
Perceel 53 - BEO-installatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Pietersmolenwijk, 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Woon- en ZorgCentrum, Dagverzorgingscentrum, Kinderdagverblijf SINT-PIETERSMOLENWIJK P53 - BEO-installatie 
II.2.7. Looptijd
150 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 4, Categorie: G1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-04 09:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-04
Plaatselijke tijd: 09:15
Adres: Ruddershove 4, 8000 Brugge

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-17