Stadsbestuur Geel

Ruimen van grachten (perceel1) en plaatsen van betuining (perceel2) gedurende een periode van 4 jaar


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stadsbestuur Geel
Postadres: Werft 20,BE-2440 Geel
Contactpersoon: De heer Jef Boonen
Tel: +32 14566281
Fax: +32 14566239
E-mail: openbarewerkenenverkeer@geel.be
Internetadres(sen): www.geel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ruimen van grachten (perceel1) en plaatsen van betuining (perceel2) gedurende een periode van 4 jaar 
Referentienummer: 2019-097
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Ruimen van grachten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied stad Geel, 2440 Geel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Plaatsen betuining 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied stad Geel, 2440 Geel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Enkel voor perceel 1: Referentielijst 2. Enkel voor perceel 2: Referentielijst3. V&G-plan4. Werkwijze5. Enkel voor perceel 2: "Boscertificeringssysteem (volgens SB250 3-50.1) "6. Enkel voor perceel 2: Technische fiches

Eventuele minimumeisen:
1. Referentielijst met min. 3 gelijkaardig uitgevoerde werken, incl. attest van goede uitvoering
2. Referentielijst met min. 3 gelijkaardige werken, incl. foto's die goede uitvoering aantonen
3. De in bijlage voorziene documenten met betrekking tot het Veiligheids- en Gezondheidsplan dienen
ingevuld aanwezig te zijn.
4. Korte beschrijving van de werkwijze voor een goede uitvoering van de opdracht als ook het gebruikte materieel.
5. Alle houtsoorten zijn drager van een boscertificeringssysteem dat duurzaam geëxploiteerd hout erkent en voldoet aan de criteria voor validatie van boscertificeringssystemen, zoals goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos. De minimumeisen voor duurzaam geëxploiteerd hout en actuele informatie inzake de aanvaarding van labels zijn terug te vinden de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (www.natuurenbos.be). Het FSC- en PEFC-label worden geacht te voldoen aan deze criteria.
6. Technische fiches van de gebruikte materialen :-Hout_matten -Hout_palen -Geotextiel -Grind -Graszaad
Vereiste erkenning: B (Waterbouwkundige werken), Klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-23 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-23
Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-17