Solva

Wegenis- en rioleringswerken, aanleg bedrijventerrein Doorn Noord, Ninove


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SOLVA
Postadres: Gentsesteenweg 1b,BE-9520 Vlierzele
Contactpersoon: Stijn Denutte
E-mail: stijn.denutte@so-lva.be
Internetadres(sen): www.so-lva.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339505


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
wegenis- en rioleringswerken, aanleg bedrijventerrein Doorn Noord, Ninove 
Referentienummer: SOLVA-SDN190418-DOOR-NOORD-NINOVE-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft 1 perceel m.n. wegen- en rioleringswerken:
? Opbraak en voorbereiding:
· opbraak bestaande infrastructuur.
? Rioleringswerken:
· aanleg gescheiden rioleringsstelsel + bufferbekken;
· plaatsen huisaansluitingen + plaatsen waterontvangers.
? Wegenwerken:
· aanleg onderfundering en fundering;
· plaatsen van kantstrook / boordsteen;
· uitvoeren van rijweg in KWS en beton;
· uitvoeren van fietspaden;
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Ninove
II.2.4. Beschrijving
Aanleg van een bedrijventerrein te Ninove, met o.m. grond-, wegenis- en rioleringswerken 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: wegenis- en rioleringswerken, aanleg bedrijventerrein Doorn Noord, Ninove

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Cfr. art. 64 van de wet op de overheidsopdrachten van 17/06/16, worden door de aanbestedende overheid de opdrachtdocumenten elektronisch en kosteloos ter beschikking gesteld. Deze documenten worden digitaal overgemaakt mits aanvraag per mail: info@infraplan.beDe aanbestedende overheid vestigt er bijzondere aandacht op dat de offertes niet met elektronische middelen kunnen worden ingediend. Indien toch offertes elektronisch worden ingediend, zullen deze als niet-bestaande beschouwd worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-19