Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

RI3E046 - Rio-link Ekeren: Moretuslei - RIOLERINGS - EN WEGENISWERKEN MORETUSLEI EN BOOMSTRAAT - Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
E-mail: Aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339462

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Evolta nv
Postadres: Damstraat 220,BE-9180 Moerbeke
Contactpersoon: Dhr. Sam Willems
Tel: +32 93269292
E-mail: aanbestedingen@evolta.be
Internetadres(sen): http://www.evolta.be http://www.evolta.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RI3E046 - Rio-link Ekeren: Moretuslei - RIOLERINGS - EN WEGENISWERKEN MORETUSLEI EN BOOMSTRAAT - Antwerpen 
Referentienummer: AQFINFRA-RI3E046-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
 de werfinrichting;
 het dagboek van de werken;
 de verzekeringen;
 de maatregelen ter preventie en herstelling van schade aan bestaande en te behouden wegeninfrastructuur;
 het leveren, plaatsen en wegnemen van informatieborden;
 het reinigen van de wegen en/of de directe omgeving van de bouwplaats;
 de bescherming van de groenelementen tegen betreding;
 het uitvoeren van werken in de wortelzones van bestaande hoogstammige bomen;
 de kosten verbonden aan de minder hindermaatregelen;
 het verzekeren van de toegang tot de aangelanden. De aannemer plaatst zo nodig tijdelijke voetgangersbruggen om de toegang tot de gebouwen of bedrijvenpanden te verzekeren, zeker bij rioleringswerken. Bij het plaatsen van de rioleringen zal het niet altijd mogelijk zijn om altijd de gebouwen te bereiken. Deze periode van niet-bereikbaarheid kan alleen worden toegestaan mits voorafgaandelijke afspraken met de betrokkenen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
 de werfinrichting;  het dagboek van de werken;  de verzekeringen;  de maatregelen ter preventie en herstelling van schade aan bestaande en te behouden wegeninfrastructuur;  het leveren, plaatsen en wegnemen van informatieborden;  het reinigen van de wegen en/of de directe omgeving van de bouwplaats;  de bescherming van de groenelementen tegen betreding;  het uitvoeren van werken in de wortelzones van bestaande hoogstammige bomen;  de kosten verbonden aan de minder hindermaatregelen;  het verzekeren van de toegang tot de aangelanden. De aannemer plaatst zo nodig tijdelijke voetgangersbruggen om de toegang tot de gebouwen of bedrijvenpanden te verzekeren, zeker bij rioleringswerken. Bij het plaatsen van de rioleringen zal het niet altijd mogelijk zijn om altijd de gebouwen te bereiken. Deze periode van niet-bereikbaarheid kan alleen worden toegestaan mits voorafgaandelijke afspraken met de betrokkenen. 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Erkenning van de aannemer in categorie c, klasse 4 (<900.000?), Bij hogere bedragen hogere klassen vereist.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-24 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-24
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 80 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Studiebureau Evolta nv, Damstraat 220, 9180 Moerbeke (Aanbestedingen@evolta.be - tel: 09 326 92 92) en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-19