Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

A0266004 - RWZI Bierbeek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336814


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A0266004 - RWZI Bierbeek 
Referentienummer: AQFINFRA-A0266004-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232420
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
A0266004 - RWZI Dendermonde
- archeologisch onderzoek
- 1037m persleiding in HDPE Ø180
- 355.9m DWA in grés 160 Ø250
- aanleg wegenis in cementbetonverharding
- aanleg landweg met herbruikkeien
- vernieuwing perskamer
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-26
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-03
Plaatselijke tijd: 11:45
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TERECHTWIJZEND BERICHT 1 : De openingszitting van 26/4 wordt uitgesteld naar 3/5 wegens het ontbreken van het Technisch Verslag. Dit wordt in de loop van volgende week nog toegevoegd.