Vrij Katholiek Basisonderwijs Ichtegem Vzw

Verbouwen van schoolgebouw - inrichten zolderklas, sanitair leerkrachten + kopielokaal en bergruimte in de basisschool "De Engel", gelegen in de Zeemeeuwstraat 6 te 8480 Ichtegem.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vrij Katholiek Basisonderwijs Ichtegem VZW
Postadres: Koekelarestraat 14,BE-8480 Ichtegem
Contactpersoon: Architectenbureau Seys bvba - Architect Peter Seys, Rozenlaan 4, 8600 Diksmuide
Tel: +32 051500338
E-mail: peter@architectenbureauseys.be
Internetadres(sen): www.vbsichtegem.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339485

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architectenbureau Seys bvba
Postadres: Rozenlaan 4,BE-8600 Diksmuide
Contactpersoon: Architect Peter Seys
Tel: +32 051500338
E-mail: peter@architectenbureauseys.be
Internetadres(sen): http://www.architectenbureauseys.be/about/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwen van schoolgebouw - inrichten zolderklas, sanitair leerkrachten + kopielokaal en bergruimte in de basisschool "De Engel", gelegen in de Zeemeeuwstraat 6 te 8480 Ichtegem. 
Referentienummer: VKBO Ichtegem VZW-2923.2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwen van schoolgebouw - inrichten zolderklas, sanitair leerkrachten + kopielokaal en bergruimte in de basisschool "De Engel", gelegen in de Zeemeeuwstraat 6 te 8480 Ichtegem.
(OPGELET - offertes in te dienen te Koekelarestraat 14, 8480 Ichtegem)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Zeemeeuwstraat 6 - 8480 Ichtegem(OPGELET - offertes in te dienen te Koekelarestraat 14, 8480 Ichtegem)
II.2.4. Beschrijving
Verbouwen van schoolgebouw - inrichten zolderklas, sanitair leerkrachten + kopielokaal en bergruimte in de basisschool "De Engel", gelegen in de Zeemeeuwstraat 6 te 8480 Ichtegem. (OPGELET - offertes in te dienen te Koekelarestraat 14, 8480 Ichtegem) 
II.2.7. Looptijd
80 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
RSZ-attest voorlaatste kwartaal bij te voegen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-05 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Karnevest 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-19