Sibelga - Website

Sibelga Verzekeringen BA Uitbating en Milieuaansprakelijkheid


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sibelga
Postadres: Werkuizenkaai 16,BE-1000 Brussels
Contactpersoon: Aurore Wéry
Tel: +32 22743344
Fax: +32 22743268
E-mail: public_procurement@sibelga.be
Internetadres(sen): www.sibelga.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339382


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sibelga Verzekeringen BA Uitbating en Milieuaansprakelijkheid 
Referentienummer: Sibelga-NET18AD002-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Sibelga - Dienstenopdracht met als voorwerp de hernieuwing van de verzekeringscontracten BA Uitbating / Toevertrouwde goederen / Na Levering / Beroepsaansprakelijkheid (hierna BA Uitbating genoemd) en Milieuaansprakelijkheid van de Aanbesteder.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
3753500.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
BA Uitbating 1ste rang 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
BA Uitbating 1ste rang 

Lot 2

II.2.1. Benaming
BA Uitbating 2de rang 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
BA Uitbating 2de rang 

Lot 3

II.2.1. Benaming
BA Uitbating 3de rang 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
BA Uitbating 3de rang 

Lot 4

II.2.1. Benaming
BA Uitbating 4de rang 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
BA Uitbating 4de rang 

Lot 5

II.2.1. Benaming
BA Uitbating 5de rang 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
BA Uitbating 5de rang 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Milieuaansprakelijkheid 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Milieuaansprakelijkheid 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 063-140996

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: B.A. Uitbating - 1ste rang

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ETHIAS,BE LIEGE
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: B.A. Uitbating - 2de rang

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ethias,BE liege
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: B.A. Uitbating - 3de rang

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: XL INSURANCE,BE BERCHEM
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: B.A. Uitbating - 4ste rang

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ALLIANZ,BE berchem
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: B.A. Uitbating - 5ste rang

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ALLIANZ,BE BERCHEM
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: Milieuaansprakelijkheid

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-14

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: AIG EUROPE,BE BERCHEM
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
De Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-19