Vzw De Kade

Vervangingsnieuwbouw OBC De Berkjes te 8200 Brugge


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw De Kade
Postadres: Potterierei 42,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Luc Synaeve
Tel: +32 50404165
E-mail: synaeve.luc@wotc.be
Internetadres(sen): www.de-kade.org https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339379

I.3. Communicatie

Officiële benaming: boydens engineering
Postadres: Torhoutsesteenweg 109,BE-8210 Zedelgem
Contactpersoon: Nicolas Gotelaere
Tel: +32 50831320
E-mail: brugge@boydens.be
Internetadres(sen): http://www.boydens.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339379

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervangingsnieuwbouw OBC De Berkjes te 8200 Brugge 
Referentienummer: BusoSpermalie-2291_OBC De Berkjes_EL-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Elektrische installatie in de vervangingsnieuwbouw OBC De Berkjes te Brugge
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Torhoutse Steenweg 511 te 8200 Brugge
II.2.4. Beschrijving
vervangingsnieuwbouw OBC De Berkjes - Elektrische installatie 
II.2.7. Looptijd
1095 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie administratieve bepalingen bijzonder bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie administratieve bepalingen bijzonder bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 4, Categorie: P1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-06 14:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-06
Plaatselijke tijd: 14:30
Adres: De Berkjes WOTC vzw, tav. dhr. Luc Synaeve,Torhoutse Steenweg 513B, 8200 Brugge

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het dossier wordt kosteloos per mail bezorgd met een downloadlink na eenvoudige schriftelijke vraag aan de ontwerper op brugge@boydens.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
geen, BE-8000 Brugge

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
geen, BE-8000 Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
geen, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-18