Universitair Ziekenhuis Brussel

Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Hospitalisatie en gewaarborgd inkomen voor UZ Brussel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres: Laarbeeklaan 101,BE-1090 Brussel
Contactpersoon: De heer Geert Depamelaere
Tel: +32 24775635
Fax: +32 24775443
E-mail: geert.depamelaere@uzbrussel.be
Internetadres(sen): www.uzbrussel.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Hospitalisatie en gewaarborgd inkomen voor UZ Brussel 
Referentienummer: 2019563AONGDP
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Inlichtingen over percelen
In plaats van:
Verdeling in percelen: ja. Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Te lezen:
Verdeling in percelen: ja. Inschrijvingen mogen ook door makelaars worden ingediend voor alle percelen. . Zie ook selectieleidraad, art. 12 onderaan:. Onderaanneming vanwege makelaars zijn niet uitgesloten