Az Rivierenland Vzw

VERPLEEGAFDELING D2 EN HET PIJNCENTRUM - Lot architectuur: Afbraak- afwerking - vaste kasten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Rivierenland VZW
Postadres: 's Herenbaan 172,BE-2840 Rumst
Tel: +32 38901707
E-mail: marieke.adams@azr.be
Internetadres(sen): http://www.azrivierenland.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338951


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VERPLEEGAFDELING D2 EN HET PIJNCENTRUM - Lot architectuur: Afbraak- afwerking - vaste kasten 
Referentienummer: AZ Rivierenland VZW-VERPLEEGAFDELING D2 EN HET PIJNCENTRUM - Lot architectuur-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft als doel het verbouwen en uitrusten van het pijncentrum en
verpleegafdeling D2, voor rekening van het AZ Rivierenland.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-23


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-03
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-05-21
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-06-03
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse 5, Categorie D, K: 5, C: D
Te lezen:
Categorie D, D4, D5. Klasse: 5
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Erkenning en registratie:
Categorie D, D4, D5
Klasse 5
Moment van opening offertes: maandag 03/06/2019 om 11u00.