Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit En Openbare Werken, Maritieme Toegang

MT/02216 Projecten KMO Zone: aanleggen nieuwe perimerterweg Noord en Zuid, aanleggne nieuwe toegangsweg Glide Path incl. parkeerplaats, verplaatsen omheiding zuidzijde luchthaven


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2,BE-2050 Antwerpen
Contactpersoon: Robin Reusens
Tel: +32 37302551
Fax: +32 32312062
E-mail: robin.reusens@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=**** https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337582


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
MT/02216 Projecten KMO Zone: aanleggen nieuwe perimerterweg Noord en Zuid, aanleggne nieuwe toegangsweg Glide Path incl. parkeerplaats, verplaatsen omheiding zuidzijde luchthaven 
Referentienummer: Maritieme Toegang-MT/02216-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45235111
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-23


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
volgende plannen en technische verslagen zijn toegevoegd:
* 16EF4310_Perimeterweg noord.pdf
* 16EF4311_Toegangsweg.pdf
* 16EF4312_Perimeterweg zuid.pdf
* 24007_MT_do23_Perimeterweg_Deurne_GVZ_v1_def rev mdr.pdf
* STV01A-4012620132.pdf