Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

20.679B/1 - Tremelo, VBR Meiboomlaan - Bonten Osstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
Tel: +32 34504511
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339630

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium NV
Postadres: Herckenrodesingel 8B bus 3.01,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevr. Tine Thonnon
Tel: +32 11260870
E-mail: hasselt@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
20.679B/1 - Tremelo, VBR Meiboomlaan - Bonten Osstraat 
Referentienummer: AQFINFRA-20679B/1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
20.679B/1 - Tremelo, VBR Meiboomlaan - Bonten Osstraat
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Tremelo
II.2.4. Beschrijving
Proj. 20.679B/1 - Tremelo, VBR Meiboomlaan - Bonten Osstraat  - Archeologisch vooronderzoek - Opbraak van bestaande verhardingen - Opbraak / opvullen van bestaande riolen - Grondwerken - Aanleg DWA en RWA-riolering - Diam. 250 mm: ca. 777 m - Diam. 400 mm: ca. 1999 m - Diam. 500 mm: ca. 115 m - Diam. 600 mm: ca. 12 m - Diam. 900 mm: ca. 285 m - Persleiding Diam. 250: ca. 1260 m - Aanleg persleiding HDPE - Renovatie bestaande riolering - Bouw van DWA-pompstation - Bouw van DWA-overstorten - Aansluiten van slokkers op nieuwe RWA - Afvoer en verwerken van grondoverschotten bodem/bouwstof - Aanleg van nieuwe verhardingen in betonstraatstenen, asfalt, cementbeton. - Aanleg van prefab betonnen lijnvormige elementen - Aanleg van ter plaatse gestorte lijnvormige elementen - Aanleg van instroom- en uitstroomconstructie - Aanleg van kopmuren en langsgrachten - Aansluiten van huishoudelijke lozingen op nieuwe DWA - Aansluiten van huishoudelijke lozingen op nieuwe RWA 
II.2.7. Looptijd
177 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 7.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-24 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-24
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Aquafin nv, Dijkstaat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 177 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij het Studiebureau Sweco Belgium, Herckenrodesingel 8B bus 3.01, 3500 Hasselt en via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-23