Antwerpen

Raamovereenkomst voor pesticidenvrije onkruidbeheersing op verhardingen, wegen in parken en op begraafplaatsen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 3382770
E-mail: gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.antwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339501


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor pesticidenvrije onkruidbeheersing op verhardingen, wegen in parken en op begraafplaatsen 
Referentienummer: Antwerpen-GAC_2018_00615-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77312000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor pesticidenvrije onkruidbeheersing op verhardingen, wegen in parken en op begraafplaatsen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Onkruidbeheersing op verhardingen en wegen in parken en op begraafplaatsen op afroep (frequentiegestuurd beheer) in Antwerpen Noord 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor pesticidenvrije onkruidbeheersing op verhardingen, wegen in parken en op begraafplaatsen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Onkruidbeheersing op verhardingen en wegen in parken en op begraafplaatsen op afroep (frequentiegestuurd beheer) in Antwerpen Zuid 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor pesticidenvrije onkruidbeheersing op verhardingen, wegen in parken en op begraafplaatsen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-28 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-28
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De correcte verbintenistermijn bedraagt 90 dagen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-23