Gemeente Brakel

Asfalteringswerken 2019


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Brakel
Postadres: Marktplein 1,BE-9660 Brakel
Contactpersoon: De heer Rut Vanderstraeten
Tel: +32 55431759
Fax: +32 55426236
E-mail: rut.vanderstraeten@brakel.be
Internetadres(sen): www.brakel.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Gemeente Brakel
Postadres: Marktplein 1,BE-9660 Brakel
Contactpersoon: De heer Rut Vanderstraeten
Tel: +32 55431759
Fax: +32 55426236
E-mail: rut.vanderstraeten@brakel.be
Internetadres(sen): www.brakel.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Asfalteringswerken 2019 
Referentienummer: 2019/031
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233142
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse gemeente- en voetwegen, 9660 Brakel
II.2.4. Beschrijving
Affrezen en asfalteren van de rijweg in diverse straten. Aanbrengen van wegmarkeringen. Een overzicht van de wegen waarin de werkzones zich bevinden is terug te vinden in de technische bepalingen. 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-10-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-13 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-10-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-13
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gemeentehuis, vergaderzaal, 1ste verdiepingInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Voor de verwerking van de offertes dient de meetstaat digitaal ofwel bij de offerte gevoegd te worden, ofwel na de openingszitting per e-mail opgestuurd te worden naar rut.vanderstraeten@brakel.be.De blanco digitale meetstaat kan aangevraagd worden bij sybille.coesens@brakel.be of rut.vanderstraeten@brakel.be.Plaatsbezoek vereist: De plaatsbezoeken dienen ter ondersteuning van de offerteopmaak en sluiten verrekeningen e.d. uit tijdens de uitvoering.Opmerkingen en bemerkingen dienen ten laatste bij de opening van de offertes afzonderlijk en schriftelijk te worden overgemaakt aan het opdrachtgevend bestuur.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-24