Agentschap Voor Infrastructuur In Het Onderwijs

Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project Projectcluster Provincialaat der Broeders van Liefde - KaSORT.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Postadres: Koning Albert II-laan 15,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Filiep Bonte
Tel: +32 22210583
E-mail: projectspecifiekeDBFM@agion.be
Internetadres(sen): http://www.agion.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338364


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming selectiefase DBFM project Projectcluster Provincialaat der Broeders van Liefde - KaSORT. 
Referentienummer: AGION-97-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige opdracht betreft de realisatie van de Projectcluster Provincialaat der Broeders van Liefde - KaSORT als onderdeel van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma in uitvoering van het decreet van 25 november 2016.
Deze projectcluster omvat het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud gedurende 30 jaar (Maintain) ("DBFM") van 4 scholenbouwprojecten te Zwijnaarde, Tessenderlo, Turnhout en Zelzate. De keuze van de opdrachtnemer en het sluiten van de DBFM-overeenkomst per scholenbouwproject maken het voorwerp uit van de plaatsingsprocedure van deze cluster.
AGION treedt gedurende de selectiefase van de plaatsingsprocedure op als aankoopcentrale.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat uit de realisatie van een cluster van vier scholenbouwprojecten, zijnde Sint-Jozef Gent (Zwijnaarde), THHI + PIUS X Tessenderlo, Sint-Victor (Turnhout) en Sint-Laurens Zelzate. De inrichtende machten zullen per scholenbouwproject met een opdrachtnemer (waartoe een SPV-DBFM zal worden opgericht), een DBFM-overeenkomst sluiten. De opdrachtnemer staat ten aanzien van de betrokken inrichtende macht in voor het ontwerpen, bouwen en financieren van het betrokken scholenbouwproject alsook het onderhouden ervan gedurende 30 jaar. 
II.2.7. Looptijd
360 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-07-09 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-23