Meetjeslandse Bouwmaatschappij Voor Volkswoningen C.v.b.a.

Het bouwen van 21 woningen/appartementen met ondergrondse garage en gemeenschapsvoorzieningen na de sloop van de bestaande schoolgebouwen met aanhorigheden in 9950 Waarschoot


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Postadres: Stationsstraat 58,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: Luc Verschoote
Tel: +32 93769042
E-mail: projecten@mbvsw.be
Internetadres(sen): http://www.mbv-sociaalwonen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339331


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het bouwen van 21 woningen/appartementen met ondergrondse garage en gemeenschapsvoorzieningen na de sloop van de bestaande schoolgebouwen met aanhorigheden in 9950 Waarschoot 
Referentienummer: MBV-(4090)2014/0385/05-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het bouwen van 21 woningen/appartementen met ondergrondse garage en gemeenschapsvoorzieningen na de sloop van de bestaande schoolgebouwen met aanhorigheden in de Hugo Verriestlaan / Patronagiestraat 5 in 9950 Waarschoot
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De detailmeetstaat voor het deel stabiliteit werd toegevoegd.