Stad Brugge

A.C. Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190 te 8310 Brugge: Aanpassingen elektriciteit, verlichting, brandbeveiliging en datanetwerk (perceel 2)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Thierry Toussaint
Tel: +32 50448566
Fax: +32 50448536
E-mail: thierry.toussaint@brugge.be
Internetadres(sen): www.brugge.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A.C. Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190 te 8310 Brugge: Aanpassingen elektriciteit, verlichting, brandbeveiliging en datanetwerk (perceel 2) 
Referentienummer: 2019/1912
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-24


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werden 2 grondplannen digitaal toegevoegd.
Hierbij ook de mededeling dat het plaatsbezoek geen verplichting is.