Jongerenzorg Zuid-west-vlaanderen Vzw

Slopen van bestaande gebouwen en het oprichten van 2 residentiêle gebouwen en 1 multifunctioneel gebouw voor een voorziening bijzondere jeugdzorg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw
Postadres: Driesstraat 6,BE-9000 Sint-Denijs
Contactpersoon: maarten Van der Linden
Tel: +32 497244665
E-mail: maarten@bast.coop
Internetadres(sen): www.jongerenzorg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339762

I.3. Communicatie

Officiële benaming: bast architects engineers
Postadres: lammerstraat, 18,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Maarten Van der Linden
Tel: +32 497244665
E-mail: Maarten@bast.coop
Internetadres(sen): http://www.bast.coop https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339762

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Slopen van bestaande gebouwen en het oprichten van 2 residentiêle gebouwen en 1 multifunctioneel gebouw voor een voorziening bijzondere jeugdzorg 
Referentienummer: Jongerenzorg-17.241-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bestaande uit:
 het gedeeltelijk slopen van de bestaande gebouwen
 het oprichten van 2 residentiële gebouwen (verder ook wooncluster genoemd) in de tuinzone, telkens bestaande uit
o 2 leefgroepen met elk 6 kamers en 2 studio's.
o Een van de leefgroepen is aangepast aan 0-6 jarigen.
 het verbouwen van een deel van de gebouwen tot een multifunctioneel gebouw met:
o 2 studio's op de dakverdieping
o Administratieve kantoren op de eerste verdieping
o Een hobbyruimte / gemeenschappelijke leefruimte op het gelijkvloers
o Technische ruimtes en ateliers in de kelder
 Globale uitgraving en realiseren van een vlakke werkzone.
 Omgevingsaanleg maakt deel uit van een afzonderlijke aanbesteding.
Het dossier betreft een opdracht in algemene aanneming, inclusief technieken en afwerking.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Driesstraat 6, sint-denijs
II.2.4. Beschrijving
Slopen van bestaande gebouwen en het oprichten van 2 residentiële gebouwen en 1 multifunctioneel gebouw voor een voorziening bijzondere jeugdzorg 
II.2.7. Looptijd
25 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: D

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-07 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-07
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: niet publieke openingInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
enkel elektronisch ingediende offertes


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
raad van state
wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-25