Sint-jans-molenbeek

Opdracht voor werken betreffende de renovatie van de sporthal,de kleedkamers,de douches en het sanitair van de lagere school n°5 gelegen Hertogin van Brabantplein n° 27 te Sint-Jans-Molenbeek.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sint-Jans-Molenbeek
Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat, 20,BE-1080 Brussel
Contactpersoon: Jacques De Winne
Tel: +32 26007413
E-mail: alorusso@molenbeek.irisnet.be
Internetadres(sen): www.molenbeek.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335111


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor werken betreffende de renovatie van de sporthal,de kleedkamers,de douches en het sanitair van de lagere school n°5 gelegen Hertogin van Brabantplein n° 27 te Sint-Jans-Molenbeek. 
Referentienummer: Molenbeek-Saint-Jean (3p)-PDB0027_002-CDC-19.002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht voor werken betreffende de renovatie van de sporthal, de kleedkamers, de douches en het sanitair van de lagere school n°5 gelegen Hertogin van Brabantplein n° 27 te Sint-Jans-Molenbeek.
De verouderde situatie is als dusdanig dat een opdracht voor werken wordt gelanceerd om het geheel van het sportcomplex te renoveren en de toestand ervan te verbeteren binnen het schoolgebouw.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De administratieve clausules van het bestek werden gewijzigd (versie DEF 2 te gebruiken) om wille van de datum van indiending van de offertes die wel degelijk 11 juni 2019 om 10u is zoals aangegeven in de aankondiging van de opdracht.