Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio West

LANGEMARK-POELKAPELLE - Asielcentrum - Renovatie en inrichting blok E en afbraak en nieuwbouw blok M


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres: Oude Gentweg, 75A,BE-8000 BRUGGE
Contactpersoon: Mona Barakat
Tel: +32 92676714
E-mail: mona.barakat@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341963


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LANGEMARK-POELKAPELLE - Asielcentrum - Renovatie en inrichting blok E en afbraak en nieuwbouw blok M 
Referentienummer: VRW-2018/311392/25A-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262700
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
LANGEMARK-POELKAPELLE - Asielcentrum - Renovatie en inrichting blok E en afbraak en nieuwbouw blok M
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
II.2.4. Beschrijving
LANGEMARK-POELKAPELLE - Asielcentrum - renovatie en inrichting blok E en afbraak en nieuwbouw blok M 
II.2.7. Looptijd
220 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 5, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-25 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-23
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-25
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Regie der Gebouwen - Juridische dienst
Gulden Vlieslaan 87, bus 2, BE-1060 Brussel
Tel: +32 25416973
Fax: +32 25417001
E-mail: juridischedienst@regiedergebouwen.be
Internetadres(sen): http://www.regiedergebouwen.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen - Juridische dienst
Gulden Vlieslaan 87, bus 2, BE-1060 Brussel
Tel: +32 25416973
Fax: +32 25417001
E-mail: juridischedienst@regiedergebouwen.be
Internetadres(sen): http://www.regiedergebouwen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-20