Het Lindenhof Cvba

Sociaal woonproject De Couronne: 21 woongelegenheden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Het Lindenhof cvba
Postadres: Hanneusestraat 32/2,BE-8370 Blankenberge
Contactpersoon: Wim Moyaert
Tel: +32 50416019
E-mail: info@lindenhof-wonen.be
Internetadres(sen): www.lindenhof-wonen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342236

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architectenbureau Van Biervliet bvba
Postadres: Koningin Elisabethlaan 53,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Tom Van Biervliet
Tel: +32 50675116
E-mail: tom@van-biervliet.be
Internetadres(sen): http://www.van-biervliet.be http://www.van-biervliet.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sociaal woonproject De Couronne: 21 woongelegenheden 
Referentienummer: Het Lindenhof-2014/0176/02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van 21 woongelegenheden
Locatie: Kerkstraat 150-152 en 164-166 te 8370 Blankenberge
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Kerkstraat 150-152 en 164-166 te Blankenberge
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van 21 woongelegenheden inclusief gedeeltelijke renovatie 
II.2.7. Looptijd
600 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-08 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-08-08
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Vergaderzaal Het Lindenhof, Hanneusestraat 32 bus 2 te 8370 Blankenberge

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen Afdeling Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-21