Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio West

LANGEMARK-POELKAPELLE - Asielcentrum - Renovatie en inrichting blok E en afbraak en nieuwbouw blok M


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres: Oude Gentweg, 75A,BE-8000 BRUGGE
Contactpersoon: Mona Barakat
Tel: +32 92676714
E-mail: mona.barakat@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341963


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LANGEMARK-POELKAPELLE - Asielcentrum - Renovatie en inrichting blok E en afbraak en nieuwbouw blok M 
Referentienummer: VRW-2018/311392/25A-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262700
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
LANGEMARK-POELKAPELLE - Asielcentrum - Renovatie en inrichting blok E en afbraak en nieuwbouw blok M
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-21


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De plannen moeten worden aangevraagd via een bestelformulier.