De Lovie Vzw

Verbouwen Ter Dale 1


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Lovie vzw
Postadres: Krombeekseweg 82,BE-8970 Poperinge
Contactpersoon: Willy De Vriendt
Tel: +32 51510487
Fax: +32 51500487
E-mail: willy.de.vriendt.nv@skynet.be
Internetadres(sen): http://www.delovie.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342312


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwen Ter Dale 1 
Referentienummer: De Lovie-863.01/G58 VSVE-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45330000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwen Ter Dale 1 en dit voor de loten verwarming, sanitair, verluchting en elektriciteit.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge
II.2.4. Beschrijving
Verbouwen van gebouw Ter Dale 1 met hiervan de loten verwarming, sanitair, verluchting en elektriciteit 
II.2.7. Looptijd
70 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D16, D17, D18, P1

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-27 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-27
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Pleingebouw van De Lovie, Krombeekseweg 82, 8970 PoperingeInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Aan te melden bij de receptie


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
vzw De Lovie
Krombeekseweg 82, BE-8970 Poperinge
Tel: +32 57334965
E-mail: ria.decorte@delovie.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
nv Multiprofessioneel Architectenbureau Willy De Vriendt
Pollaertstraat 6, BE-8600 Diksmuide
Tel: +32 51510487
Fax: +32 51500487
E-mail: willy.de.vriendt.nv@skynet.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-22