De Gelukkige Haard

Bouwen van 5 woningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Gelukkige Haard
Postadres: Seringenstraat 21A,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Rado Declerck
Tel: +32 59705326
Fax: +32 59806350
E-mail: rado.declerck@degelukkigehaard.be
Internetadres(sen): http://gelukkigehaard.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van 5 woningen 
Referentienummer: Gelukkige Haard-arch-07.816-VMSW2009/0174/01-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van 5 woningen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-22


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres
In plaats van:
Seringenstraat 2
Te lezen:
Seringenstraat 21A
Afdelingsnummer: VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres
In plaats van:
Seringenstraat 2
Te lezen:
Seringenstraat 21A
Afdelingsnummer: VI.4.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres
In plaats van:
Seringenstraat 2
Te lezen:
Seringenstraat 21A
Afdelingsnummer: VI.4.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adres
In plaats van:
Seringenstraat 2
Te lezen:
Seringenstraat 21A
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
adres gewijzigd en documenten toegevoegd