Vrije Universiteit Brussel

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van renovatiestrategieen van na-oorlogse architectuur


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vrije Universiteit Brussel
Postadres: Pleinlaan 2,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: De heer Nic Van Craen, Algemeen Beheerder
Tel: +32 26292294
E-mail: sonia.dewulf@vub.be
Internetadres(sen): www.vub.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Vrije Universiteit Brussel Infra
Postadres: Pleinlaan 2,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Linda De Backer (directeur infra wd.)
Tel: +32 26293018
Fax: +32 26293630
E-mail: directeur.infra@vub.be
Internetadres(sen): www.vub.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van renovatiestrategieen van na-oorlogse architectuur 
Referentienummer: VUB/2019/DI/30000-17044
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: VUB campus Etterbeek, pleinlaan 2 en 5 te 1050 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Het Innovatiepartnerschap betreft de aanwijzing van een consortium, voor de volledige opdracht inzake het onderzoek, de ontwikkeling, het ontwerp en de uitvoering, zoals verder beschreven in dit bestek, voor het ontwikkelen van renovatiestrategieën voor naoorlogse architectuur. De opdracht bevat een luik Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), die moet uitmonden in innoverende renovatieoplossingen die vervolgens op andere soortgelijke gebouwen kunnen worden toegepast.  Voor dit O&O-luik wordt de aanbestedende overheid bijgestaan door het WTCB. Plaats van uitvoering: VUB-campus Etterbeek, pleinlaan 2 te 1050 Brussel. Studentenwoningen ontworpen door architect Willy Van Der Meeren tussen 1971 en 1973 De opdracht wordt opgedeeld in verschillende vaste en voorwaardelijke gedeelten, elk gekoppeld aan specifieke doelstellingen en milestones, waarvan de uitvoeringsgraad zal bepalen of het volgende gedeelte al dan niet wordt besteld.  De nauwkeurige inhoud van de verschillende fasen en de te bereiken doelstellingen staan omstandig beschreven in de technische bepalingen.  De betrokken gedeelten bestaan uit:  - Gedeelte WP1- 'Projectvoorbereiding' (het betreft aanstellen van het consortium door opdrachtgever en niet inbegrepen in de prestaties van dit project) Voor het luik onderzoek en ontwikkeling (O&O):  - Gedeelte WP2- "Ontwikkeling" (vast gedeelte);  - Gedeelte WP3- "Analyse" (vast gedeelte);  Voor het luik uitvoering:  - Gedeelte WP4-Uitvoering ------Gedeelte "architectuur"(voorwaardelijk gedeelte); ----- Gedeelte "werken" (voorwaardelijk gedeelte);  - Gedeelte WP5- "Evaluatie"(voorwaardelijk gedeelte);  - Gedeelte WP6- "Valorisatie"(vast gedeelte); Zoals omschreven onder titel I.5.3 van dit Bestek, loopt dit laatste gedeelte over het volledig project, vanaf het begin van het uitvoeren van het luik O&O, tot het einde van de overeenkomst met het consortium.  De verschillende onderzoeksfasen zijn onderworpen aan verschillende evaluatiebakens, onder meer een eindevaluatie aan het einde van de O&O-fase. Deze staan aangegeven in de technische bepalingen van dit bijzonder bestek. 
II.2.7. Looptijd
29 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* De uitsuitingsgronden zijn voorzien in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 en meer uitvoerig beschreven in artikelen 61 t/m 64 van het KB van 18 april 2017. Deze uitsluitingsgronden staan uitvoerig beschreven in het Bestek.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Minimumeisen2. De beperking van het aantal geselecteerde kandidaten

Eventuele minimumeisen:
1. Minimumeisen
Van het kandidaat-consortium wordt verwacht:
- om over een volledig consortium te beschikken;
- minstens één lid van het consortium moet kunnen aantonen ervaring te hebben in onderzoeks- en ontwikkelings- en / of innoverende activiteiten.
Het consortium verklaart dat de samenstelling ervan dusdanig gekozen is dat het zijn verplichtingen volledig en goed kan vervullen en kan voldoen aan de bepalingen omtrent de uitvoering van het onderzoeksproject.
Eenzelfde persoon kan over twee verschillende vaardigheden beschikken, de vaardigheden van de architect en aannemer moeten echter op zijn minst verschillend zijn. Gezien de noodzaak van de onafhankelijkheid van de architect, mogen de architect en de aannemer bovendien geen onderaannemers van elkaar zijn.
Om zijn technische en professionele capaciteiten te kunnen vaststellen, voegt de kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming:
- Voor de architect: minimumeisen zie Bestek
- Voor de ingenieur speciale technieken: mimnimumeisen zie Bestek
- Voor de hergebruikspecialist:minimumeisen zie Bestek
- Voor de EPB-Adviseur: minimumeisen zie Bestek
- Voor de (hoofd)aannemer: de aanvraag tot deelneming bevat: minimumeisen zie Bestek
- Voor de ervaring in onderzoeks-en ontwikkelings-en/of innoverende activiteiten: minimumeisen zie Bestek
2. De beperking van het aantal geselecteerde kandidaten.
Ingeval de aanbestedende overheid vaststelt dat méér dan vier (4) kandidaten niet verkeren in de uitsluitingsgronden en daarenboven voldoen aan de minimale eisen betreffende de technische en professionele bekwaamheid, zal de aanbestedende overheid overgaan tot een grondigere evaluatie ten einde het aantal geselecteerde kandidaten te beperken tot maximum vier (4).
Indien er niet meer dan vier kandidaten geselecteerd zijn op grond van de bovenvermelde minimumeisen, zal onderstaande evaluatie bijgevolg niet in aanmerking komen.
Voor de doorselectie voegen de kandidaten de volgende nota's bij hun aanvraag tot deelneming:
- Interne organisatiestructuur van het consortium: omschrijving zie Bestek.
- Ervaring van het consortium: omschrijving zie Bestek.
- Motivatienota: omschrijving zie Bestek.
De vier geselecteerde kandidaten die het hoogst scoren op de hieronder vermelde criteria, komen in aanmerking voor een uitnodiging tot neerlegging van een offerte. De adviescommissie zal punten toekennen op basis van de hieronder gevraagde documenten volgens aangegeven weging:
Beoordelingscriterium
1 Kwaliteit organisatie en kerncompetenties van het consortium: gewicht 50. Omschrijving criterium zie Bestek.
2 Vergelijkbaarheid van de referentieprojecten met onderhavig project : gewicht 25. Omschrijving criterium zie Bestek.
3 Motivatienota: gewicht 25. Omschrijving criterium zie Betsek.
Totaal gewicht beoordelingscriteria : 100. Omschrijving criterium zie Bestek.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Innovatiepartnerschap: JA

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-20 14:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-10-08
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Plaatsbezoek met informatiesessie.Datum, dinsdag 18 juni 2019 om 13.00 uur.Locatie, VUB Campus Etterbeek - Pleinlaan 2 te 1050 Brussel - Gebouw T, Dienst Infra, Vergaderzaal BraemVooraf inschrijven is verplicht.Inschrijvingen plaatsbezoek en informatiesessie kan tot uiterlijk maandag 17 juni 2019 om 12.00 uur via :E-mailadres directeur.infra@vub.be en Tania.De.Schepper@vub.beEen bevestiging van de inschrijving zal u samen met het locatieplan bezorgd worden.U dient het attest van deelname aan het plaatsbezoek, op straffe van uitsluiting, correct ingevuld toe te voegen aan uw aanvraag tot deelneming. Indien er na de informatiesessie en het plaatsbezoek nog vragen zijn over de opdracht kunnen deze gesteld worden volgens de bepalingen in het bestek.De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): https://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-22