Dienst Gebouwen

Bouw van een Nederlandstalige basisschool en een sporthal en uitbreiding van een Franstalige basisschool


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Dienst Gebouwen
Postadres: Colignonplein,BE-1030 Schaarbeek
Contactpersoon: Latifa BGHIEL
Tel: +32 2447679
Fax: +32 2447766
E-mail: lbghiel@schaerbeek.irisnet.be
Internetadres(sen): http://www.schaarbeek.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342421


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouw van een Nederlandstalige basisschool en een sporthal en uitbreiding van een Franstalige basisschool 
Referentienummer: Schaerbeek Infra-Scha/Infra/2018/10-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het project bestaat uit:
- de bouw van een Nederlandstalige basisschool;
- de renovatie van een bestaand gebouw, zodanig dat de Nederlandstalige basisschool kan beschikken over een refter, sanitair en een zaal voor psychomotoriek;
- de bouw van een conciërgewoning (voor beide scholen en de sporthal);
- het slopen van het bestaande gebouw « Optima » om op die plaats het volgende te voorzien:
- de bouw van een turnzaal (en bijbehorende lokalen) voor School 10;
- de bouw van een sporthal (en bijbehorende lokalen) die door beide scholen wordt gebruikt en die ook toegankelijk is voor de wijkbewoners;
- de bouw van lokalen die zullen dienen als kantoren voor een vzw;
- de inrichting van de buitenruimten: toegang tot de verschillende gebouwen, speelplaatsen, overdekte speelplaatsen
- creatie van nieuwe openingen aan de gevel van het bestaande gebouw, genaamd «La Vallée».
De nieuwe constructies en de zware renovaties zullen aan de bouwcriteria van zogenaamde passieve gebouwen beantwoorden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
9147233.48 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Algemene aanneming 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Grote Bosstraat nr. 76 en 78-80 te Schaarbeek
II.2.4. Beschrijving
Werken voor afbraak, constructie en inrichting van de buitenruimtes  

Lot 2

II.2.1. Benaming
Ontmanteling  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Grote Bosstraat nr. 76 en 78-80 te Schaarbeek
II.2.4. Beschrijving
ontmanteling, schoonmaak en opslag van recupereerbare elementen voor de afbraak en ze te hergebruiken in de nieuwe constructies 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 187-421642

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Algemene aanneming

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Les Entreprises Louis de Waele
Nationaal identificatienummer: 405.829.588
Postadres: Terhulpsesteenweg 185,BE-1170 Brussel
E-mail: eldw@louisdewaele.be
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het plaatsbezoek aan de site is VERPLICHT De bezoeken zullen om 10 u ter plaatse worden georganiseerd op 16 oktober en 6 november 2018.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-22