Gemeente Elsene

VERVANGING VAN DE RAMEN OP DE BINNENSPEELPLAATS EN DE PLAATSING VAN GORDIJNEN OP DE WESTELIJKE GEVEL VAN DE BINNENSPEELPLAATS VAN SCHOOL 10, WATERLEIDINGSSTRAAT 161 TE 1050 ELSENE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Elsene
Postadres: Elsensesteenweg, 168,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: Mme. Camille BOURHIS
Tel: +32 25156342
E-mail: architecture@ixelles.brussels
Internetadres(sen): www.ixelles.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323441


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VERVANGING VAN DE RAMEN OP DE BINNENSPEELPLAATS EN DE PLAATSING VAN GORDIJNEN OP DE WESTELIJKE GEVEL VAN DE BINNENSPEELPLAATS VAN SCHOOL 10, WATERLEIDINGSSTRAAT 161 TE 1050 ELSENE 
Referentienummer: Gemeente Elsene-2019-004-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45421000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is een overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van de ramen van de gevels van de binnenspeelplaats en de plaatsing van gordijnen op de westelijke gevel van school 10 te Waterleidingsstraat 161 te 1050 Elsene.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Vervanging van de ramen van de gevels van de binnenspeelplaats van school 10, Waterleidingsstraat 161 te 1050 Elsene 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van dit perceel is de Vervanging van de ramen van de gevels van de binnenspeelplaats van school 10, Waterleidingsstraat 161 te 1050 Elsene. 
II.2.7. Looptijd
50 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Confectie en plaatsing van nieuwe gordijnen aan de westelijke gevel van de binnenspeelplaats van school 10, Waterleidingsstraat 161 te 1050 Elsene. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van dit perceel is de confectie en plaatsing van nieuwe gordijnen aan de westelijke gevel van de binnenspeelplaats van school 10, Waterleidingsstraat 161 te 1050 Elsene. 
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Perceel 1:Overeenkomstig artikel 70 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 en krachtens artikel 3, eerste lid, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, mogen werken die het voorwerp uitmaken van de opdracht slechts worden uitgevoerd door ondernemers die ofwel hiertoe erkend zijn, ofwel aan de voorwaarden ertoe voldoen of nog het bewijs geleverd hebben van het feit dat ze voldoen aan de voorwaarden voor de erkenning bepaald door of krachtens de voormelde wet.Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning, moet de inschrijver bijgevolg voldoen (of het bewijs leveren dat hij voldoet) aan de vereisten voor de erkenning in klasse 2 of hoger, ondercategorie D5.De offerte moet vermelden: - ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt. De aanbestedende overheid zal dit zelf controleren bij de databank van erkende aannemers (FOD Economie) via elektronische middelen (TELEMARC). - ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, §1, 2° van de wet van 20 maart 1991. In dat geval voegt de inschrijver een dossier bij zijn offerte dat aantoont dat de inschrijver voldoet aan de vereisten van de gevraagde klasse en categorie. De aanbestedende overheid zal het dossier overmaken aan de Erkenningscommissie.- ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval voegt de inschrijver bij zijn offerte het door de bevoegde instantie afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving en elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning kan aantonen. Dit certificaat of deze inschrijving vermeldt de referenties die de certificering of de inschrijving op de lijst hebben mogelijk gemaakt.Perceel 2:- Criterium: "De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt aangetoond door een lijst met de belangrijkste leveringen uitgevoerd ten laatste tijdens de afgelopen drie jaar, met opgave van het bedrag, de datum en de openbare of privéafnemer. - In te dienen documenten: De inschrijver moet een lijst geven van de leveringen die ten laatste de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd (met opgave van de identiteit van de bestemmeling, de aard van de leveringen, het bedrag zonder btw, het jaar). De lijst moet minstens drie referenties bevatten voor de levering van gordijnen in openbare of dienstgebouwen (school, home, ziekenhuis, hotel, .).De inschrijver moet voor de referentielijst het formulier gebruiken dat als bijlage bij het bijzonder bestek is gevoegd, of elk ander document dat conform verklaard is aan het geleverde model. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem gebruikte documenten met het formulier.

Eventuele minimumeisen:
PERCEEL 1:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D5
PERCEEL 2:
De bedragen van minstens 3 referenties voor de levering van gordijnen in openbare of dienstgebouwen (school, home, ziekenhuis, hotel, .) moeten hoger liggen dan 3.000,00 EUR ZBTW per uitvoering.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Dit bestek wijkt af van artikel 76, §2 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De datum vastgesteld voor de aanvang van de werken valt later dan de zestigste dag na de kennisgeving van elk perceel en wordt gezamenlijk afgesproken tussen de aannemer en de gemeente Elsene, in afwijking op de bepalingen voorzien in bovenvermeld artikel. Het bijzondere bestek legt enerzijds bindende deeltermijnen op tussen de kennisgeving van het eerste perceel en de datum vastgesteld voor de aanvang van de werken, maar het tweede perceel kan anderzijds slechts uitgevoerd worden na de toekenning van de voorlopige oplevering van het eerste perceel. Bovendien blijft het gebouw te Waterleidingsstraat 161 in gebruik zodat een bijzondere organisatie nodig is alvorens de werken aan te vatten.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-30 16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Er worden geen elektronische communicatiemiddelen opgelegd voor deze opdracht. Overeenkomstig de bepalingen in artikel 129 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 maakt de aanbestedende overheid gebruik van de overgangsbepalingen tot en met 31 december 2019, d.w.z. ervoor kiezen om in een plaatsingsprocedure niet, of niet uitsluitend, gebruik te maken van de elektronische communicatiemiddelen.De communicatiemiddelen waarvan gebruik wordt gemaakt voor het uitwisselen van informatie, het plaatsen en het uitvoeren van de opdracht, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, worden dus enkel per post of via een andere geschikte vervoerder gestuurd (Elsensesteenweg 168 - 1050 Elsene). Voor informele communicatie met de contactpersonen is het gebruik van e-mail of fax toegestaan.De offertes moeten op papier opgemaakt worden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Indiening van een beroep tot nietgverklaring, eventueel vergezeld van een vordering tot schorsing, bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Wetenschapsstraat, 33 te 1040 Brussel) door middel van een aangetekend schrijven te versturen binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag waarop de beslissing werd betekend.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-24