Agentschap Facilitair Bedrijf

2019/HFB/OP/50659 - Bouwen en verbouwen van douches en kleedruimtes in de kelder


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342703 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=342703


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2019/HFB/OP/50659 - Bouwen en verbouwen van douches en kleedruimtes in de kelder 
Referentienummer: HFB-2019/HFB/OP/50659-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45332400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen en verbouwen van douches en kleedruimtes in de kelder
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: VAC Hasselt - Hendrik Van Veldekegebouw - Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
- Bouw van sanitaire voorzieningen in een ruimte in de kelder, die momenteel dienst doet als archief - Verbouwen/ombouwen van een bestaande sanitaire voorziening naar een sanitaire voorziening voor andersvaliden/berging 
II.2.7. Looptijd
75 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-26 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-27
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een voorafgaand plaatsbezoek is verplicht voor elke inschrijver.Een plaatsbezoek is mogelijk volgens de instructies op p. 1 van dit bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-05-24