De Vlaamse Waterweg Nv

Kanaal Gent-Oostende. Studie renovatie Sas Slijkens te Oostende.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Bart De heyder
E-mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343385


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kanaal Gent-Oostende. Studie renovatie Sas Slijkens te Oostende. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ABS-18-035-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft tot doel om op basis van uit te voeren studiewerk alternatieven voor renovatie van Sas Slijkens op het Kanaal Gent-Oostende te identificeren, te onderzoeken en af te wegen voor selectie van een voorkeursalternatief. Daarbij wordt in de opdracht ook een project-MER opgemaakt. Het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt tot voorontwerp. Desgevallend wordt op basis van het voorontwerp en de project-MER een dossier voor aanvraag van de omgevingsvergunning voor de renovatie van Sas Slijkens opgemaakt. Zowel de project-MER procedure als de procedure voor omgevingsvergunning worden daarbij volledig opgevolgd en begeleid. Tot slot is in de opdracht een voorwaardelijk gedeelte voorzien ter begeleiding van het verder traject van het renovatieproject, bv. adviesverlening in functie van de latere opmaak van een aanbestedingsontwerp, etc.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
999.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Algemene studie en begeleiding, alternatieven studie, voorontwerp en verdere dienstverlening 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Oostende
II.2.4. Beschrijving
Algemene studie en begeleiding, alternatieven studie, voorontwerp en verdere dienstverlening 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Project-MER 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Oostende
II.2.4. Beschrijving
Project-MER 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 230-526406

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: nv Sweco Belgium
Postadres: Arenbergstraat 13 bus 1,BE-1000 Brussel
E-mail: peter.lenaerts@swecobelgium.be
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-05-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: nv Arcadis Belgium
Postadres: Koningsstraat 80,BE-1000 Brussel
E-mail: pieter.roovers@arcadis.com
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- uitvoeringstermijn : zie bestek- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar ophttp://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.- De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA, waarvan het in te vullen model als bijlage bij het bestek wordt gevoegd, bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-03